Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti

I. Základné ustanovenia

Tieto VOP upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je spoločnosť PÉCS & FAMILY s.r.o., IČO 48079031, so sídlom Baštová 6, Komárno 945 01 Komárno, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, vložka č. 38511/N ako predávajúci (ďalej len „Predávajúci“ alebo „Spoločnosť“) a na strane druhej je kupujúci, ktorým je spotrebiteľ (ďalej len „Kupujúci“).

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.
 
Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.
 
Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky. Kópiu VOP si Kupujúci môže stiahnuť kliknutím na link, ktorý obdrží pri potvrdení objednávky na zadanú e-mailovú adresu.

Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem.

Faktúru obsahujúcu základné údaje zmluvy podľa zákona o evidencii tržieb a daňového dokladu, dostane Kupujúci na zadanú e-mailovú adresu.

II. Kúpna zmluva

1. Uzavretie kúpnej zmluvy 
Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na stránky e-shopu, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky Kupujúcim a prijatím objednávky Predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí Kupujúcemu informatívnym e-mailom na zadaný e-mail, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. V informačnom e-maile Kupujúci nájde taktiež odkaz na aktuálne znenie VOP a reklamačného poriadku Predávajúceho. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.


Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná po dobu najmenej piatich rokov od jej uzavretia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť.
 
2. Dodanie predmetu kúpy

Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že Kupujúcemu odovzdá vec, ktorá je predmetom kúpy, a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k nej, a Kupujúci sa zaväzuje, že vec prevezme a zaplatí Predávajúcemu kúpnu cenu.

Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k veci, a preto sa kupujúci stane vlastníkom až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.

Predávajúci Kupujúcemu odovzdá vec a umožní Kupujúcemu nadobudnúť vlastníckeho práva k vec v súlade so zmluvou.

Ak má Predávajúci vec odoslať, odovzdá vec Kupujúcemu odovzdaním prvému dopravcovi k preprave pre Kupujúceho a umožní Kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi, Predávajúci odovzdá Kupujúcemu až, keď mu vec odovzdá dopravca.

Predávajúci odovzdá Kupujúcemu predmet kúpy v uvedenom množstve, akosti a prevedení.

Predávajúci môže v prípade rezervácie požadovať úhradu zálohy od Kupujúceho, ktorej výšku zverejní v košíku. Táto záloha je splatná s potvrdením rezervácie. Táto záloha bude započítaná oproti kúpnej cene. V prípade zrušenia rezervácie ju spoločnosť vráti Kupujúcemu do 7 dní. Záloha nie je úročená.

Osobitné pravidlá pri predobjednávke

Predávajúci si pri tovare, ktorý je možné predobjednať, vyhradzuje právo zmeniť termín dodania. V prípade podstatnej zmeny termínu dodania (t.j. 14 dní) má Kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Pokiaľ sa zmenili okolnosti, z ktorých Predávajúci vychádzal v okamihu predobjednávky tovaru do takej miery, že nebude vedieť predobjednávku kladne vybaviť, má Predávajúci právo predobjednávku zrušiť a zároveň o tom informovať Kupujúceho.

III. Bezpečnosť a ochrana informácií

Vo veci ochrany a spracovanie osobných údajov kupujúceho zo strany Spoločnosti sa použijú tieto podmienky ochrany osobných údajov.

IV. Ceny

Všetky ceny sú zmluvné. V e-shope sú vždy aktuálne a platné ceny. Ceny sú konečné, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť, to sa netýka poplatkov za dopravné a pod., ktoré sú uvádzané až v rámci nákupného košíku a ich výška sa odvíja od voľby Kupujúceho.
Kupujúci berie na vedomie, že v prípade, kedy Kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému Predajcu, je Predajca oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to aj potom, čo Kupujúci obdržal e-mail potvrdzujúci jeho objednávku. Predajca v takomto prípade Kupujúceho informuje o takejto skutočnosti. Príklady, kedy môže dôjsť k chybne zverejnenej cene sú najmä nasledujúce:

– cena tovaru je na prvý pohľad nesprávna (napr. nezohľadnuje nákupnú cenu);

– u ceny tovaru chýba alebo je navyše jedna či viac číslic;

– zľava na tovaru presahuje viac ako 50%, bez toho aby tovar bol súčasťou zvláštnej marketingovej kampane či výpredajovej akcie označenej špeciálnym symbolom.
Predajca upozorňuje, že informačný systém uvádza aj u tovaru so zjavne chybnou cenou automaticky informáciu, že sa jedná o tovar zlacnený, resp. tovar vo výpredaji a pod. V prípade pochybností, či je tovar skutočne zlacnený alebo či ide o zjavnú chybu v cene tovaru je preto Kupujúci povinný kontaktovať Predajcu a informáciu o správnosti ceny si overiť.


Akciové ceny platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciového tovaru alebo po dobu časovo určenú.

Pôvodná cena znamená cenu tovaru, za ktorú predmetný tovar Predajca ponúkala bez zohľadnenia celkových možných bonusov, marketingových kampaní na podporu predaja a iných zľavových akcií na e-shope.

Predajca si vyhradzuje právo prehlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, pokiaľ došlo k zneužitiu osobných údajov, zneužitiu platobnej karty a podobne, alebo z dôvodu zásahu správneho či súdneho orgánu. O takomto postupe bude Kupujúci informovaný. 

Ďalej si Predajca vyhradzuje právo prehlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, pokiaľ dôjde k neoprávnenému použitiu zľavového alebo obdobného poukazu v rozpore s jeho podmienkami. Spravidla ide o prípady, keď:

•    zľavový poukaz je použitý na iný tovar, pre ktorý bol určený;

•    zľavový poukaz je použitý v spojení s inou zľavou, a to aj napriek tomu, že sčítanie týchto zliav nebolo vyslovene zakázané;

•    zľavový poukaz je použitý na nákup, ktorý nedosahuje minimálnej stanovenej ceny;

•    Predajca zistí, že zľavový poukaz bol už použitý.

V. Objednávanie

Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou a všetkými ďalšími poplatkami. Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru. Kupujúci má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť so skutočnosťou, po akú dobu zostáva ponuka alebo cena v platnosti.

Objednávať je možné nasledujúcimi spôsobmi:

 • na e-shope www.kojeneckepodprsenky.sk
 • telefonicky na čísle 0904 640 048
 • e-mailom na objednavky@kojeneckepodprsenky.sk
 • na stránkach Facebook www.facebook.sk/Kojeneckepodprsenky
 • na stránkach Instagram
   

Kupujúci berie na vedomie, že môžu nastáť prípady, kedy nedôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, a to hlavne v prípade, kedy Kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému Predávajúceho. Predávajúci v takom prípade Kupujúceho informuje o takejto skutočnosti.

Predávajúci si vyhradzuje právo prehlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, pokiaľ došlo ku zneužitiu osobných údajov, zneužitiu platobnej karty a pod., alebo z dôvodu zásahu správneho či súdneho orgánu, o takomto postupu bude Kupujúci informovaný.

Ďalej si Alza vyhradzuje právo prehlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, pokiaľ dôjde k neoprávnenému použitiu zľavového alebo obdobného poukazu v rozpore s jeho podmienkami, hlavne ide o prípady, keď:

 • zľavový poukaz je použitý na iný tovar, ako bol určený;
 • zľavový poukaz je použitý v spojení s inou zľavou, aj napriek tomu, že toto sčítanie nebolo vyslovene povolené;
 • zľavový poukaz je použitý na nákup, ktorý nedosahuje minimálne stanovené ceny.

Kupujúci berie na vedomie, že v uvedených prípadoch nemôže kúpna zmluva platne vzniknúť, a zároveň Kupujúci berie na vedomie, že je Alza oprávnená požadovať mimo iné bezdôvodné obohatenie.

VI. Odstúpenie od zmluvy


Odstúpenie od zmluvy kupujúcim
V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.) má Kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote odoslaný list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta Predávajúceho.

Poučenie o uplatnení práva Kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy spolu s formulárom odstúpenia od zmluvy je k nahliadnutiu tu.

Odstúpenie a tovar zasielajte na adresu:
PÉCS & FAMILY s.r.o., Baštová 6, 945 01 Komárno

Tovar by mal Kupujúci vrátiť najneskôr do 14 dní od dňa odstúpenia od zmluvy úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, vrátane originálneho nepoškodeného obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade odstúpenia od zmluvy do 14 dní, musí odstúpenie od zmluvy Kupujúci zaslať na e-mailovú adresu Predajcu info@kojeneckepodprsenky.sk.

Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu spotrebiteľovi vrátené najneskôr do 14 dní od doručenia tovaru.

Kupujúci nemôže od zmluvy z hygienických dôvodov odstúpiť pri kúpe nohavičiek.
 
Kupujúci berie na vedomie, že ak odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu.

Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní, darovacia zmluva stráca účinnosť a spotrebiteľ je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť aj s ním súvisiace poskytnuté darčeky vrátane všetkého, o čo sa obohatil. V prípade, že tieto darčeky nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie spotrebiteľa. Ak nie je vydanie predmetu bezdôvodného obohatenia možné, má Predajca právo na peňažnú náhradu vo výške obvyklej ceny. V prípade odstúpenia od darovacej zmluvy nezaniká kúpna zmluva a zmluvy sú z tohto hľadiska posudzované samostatne.


Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu nárok na vrátenie zaplatených finančných čiastok spojených s vráteným tovarom, ktoré budú vrátené kupujúcemu najneskôr do 14 dní od doručenia tovaru. Pri neuvedení čísla účtu je suma v rovnakej lehote automaticky pripravená na čerpanie pomocou ďalšieho nákupu.

VII.  Platobné podmienky

Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:

a.    platba vopred bankovým prevodom,

b.    na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca),

Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru Kupujúcim.VIII. Dodacie podmienky

VIII.  Dodacie podmienky

1. Spôsoby dodania

Predávajúci zaisťuje, či sprostredkováva nasledujúce spôsoby dodania:

 • ·osobný odber
 • zasielanie prepravnou službou
 • zasielanie poštou na adresu či priamo na poštu

Jednotlivé spôsoby dopravy sú ponúknuté podľa aktuálnej dostupnosti jednotlivých služieb a s ohľadom na kapacitu a dojazdovej možnosti. V prípade zásahu vyššej moci či výpadku informačného systému Spoločnosž nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru.

2. Ostatné podmienky

Kupujúcemu je doporučené, aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (neporušenosť balenia). Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.
Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu info@kojeneckepodprsenky.sk spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom, alebo poštou predávajúcemu. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

IX. Záručné podmienky

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad.

X. Záverečné ustanovenia

Prípadné spory medzi Predávajúcim a Kupujúcim je možné riešiť taktiež mimosúdnou cestou. V takomto prípade kupujúci – spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia alebo spor riešiť prostredníctvom k tomu určenej ODR platformy. Predávajúci odporúča Kupujúcemu najskôr využiť kontakt na Predávajúceho pre vyriešenie vzniknutej situácie skôr ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu.

Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG) sa v súlade s čl. 6 tohto dohovoru neuplatní.

Kontaktnou e-mailovou adresou Predávajúceho je info@kojeneckepodprsenky.sk.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 01. 01. 2020 a rušia predchádzajúce znenie VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.